Käyttöehdot

Tällä sivulla on tämän verkkosivuston käyttöehdot

Seuraavat ehdot koskevat kaikkia Ideal Digi Oy:n avoimessa tietoverkossa julkaisemia www-sivuja ja palveluja. Joidenkin Ideal Digi Oy:n avoimeen tietoverkkoon julkaisemien palvelujen käyttö edellyttää Asiakkaan ja Ideal Digi Oy:n välille solmittavaa käyttösopimusta. Näihin palveluihin liittyy myös erityisiä ehtoja.

Yleiset ehdot Ideal Digi Oy:n www-sivujen ja verkkopalvelujen käyttämiselle

Ideal Digi Oy:n www-sivujen ja verkkopalvelujen (myöhemmin Verkkopalvelut) käyttö edellyttää, että sitoudutte noudattamaan tässä esitettyjä ehtoja. Tutustukaa näihin ehtoihin ennen kuin käytätte Verkkopalveluja. Mikäli ette hyväksy ehtoja kokonaisuudessaan, teillä ei ole oikeutta käyttää Verkkopalveluja. Sivujen sisältämät asiakirjat ja palvelut voivat lisäksi sisältää erityisiä ehtoja. Ideal Digi Oy:n palveluihin, joihin liittyy erityisiä ehtoja, sovelletaan näitä yleisiä ehtoja toissijaisesti ja erityisiä ehtoja ensisijaisesti.

Palvelun tuottajan vastuu

Ideal Digi Oy:n ei millään tavoin vastaa Verkkopalveluissa esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä. Verkkopalveluissa annettua tietoa ja materiaalia ei voida pitää Ideal Digi Oy:tä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena. Verkkopalveluissa oleva tieto on pääosin yleisluontoista, eikä Ideal Digi Oy voi taata tietojen soveltuvuutta kaikkiin yksittäistapauksiin. Ideal Digi Oy ei myöskään millään tavoin vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin Ideal Digi Oy:n Verkkopalveluista on linkkiyhteys ja jotka ovat muiden kuin Ideal Digi Oy:n tekemiä tai julkaisemia.

Tekijänoikeudet

Ideal Digi Oy:n Verkkopalvelujen sisältö on Ideal Digi Oy:n omaisuutta ja Verkkopalvelujen sisältämän materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Ideal Digi Oy:lle tai muille tiedontuottajille. Materiaalin osittainenkin kopioiminen, käyttäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Ideal Digi Oy:n antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta, jollei sivuilla jonkin materiaalin osalta nimenomaisesti toisin mainita. Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.

Edellisessä kappaleessa mainittu rajoitus ei koske Verkkopalvelujen sisältämän materiaalin osittaista tietokoneelle tallettamista tai materiaalin tulostamista silloin, kun se tapahtuu yksityishenkilön omaa henkilökohtaista käyttöä varten. Verkkopalvelujen sisältöä lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Ideal Digi Oy:n Verkkopalveluissa esitettäviä kuvataiteen teoksia ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa, tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Kuvataiteen teoksista ei ole oikeutta valmistaa kopioita paperille, kalvolle tai muulle materiaalille ilman oikeudenhaltijoiden kirjallista lupaa.

Vastuunrajoitukset

Ideal Digi Oy ei vastaa Verkkopalvelujen käyttämisen aiheuttamasta vahingosta myöskään silloin, kun vahinko kohdistuu muihin kuin Ideal Digi Oy:lle kuuluviin omistus- ja tekijänoikeuksiin tai muihin kolmannen osapuolen oikeuksiin.

Ideal Digi Oy ei myöskään vastaa Verkkopalveluissa julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja muiden sivujen sisältämien palvelujen ja toimintojen toimimisesta, niiden käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä.

Ideal Digi Oy varaa oikeuden koska tahansa muuttaa Verkkopalvelujen käyttöehtoja, sisältöä, ulkoasua, lakkauttaa jonkin palvelun tai estää käyttäjän pääsyn sivuille. Ideal Digi Oy:llä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää tai rajoittaa Verkkopalvelun tarjoaminen esimerkiksi huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välillisiä ja välittömiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta ja Ideal Digi Oy:n omasta tuottamuksesta.

Henkilötiedot

Ideal Digi Oy käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt tiedot tallennetaan Ideal Digi Oy:n henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Katso lisätietoja yksityisyyden suojasta.

Huolellisuusvelvoite

Ideal Digi Oy:n Verkkopalveluja käytettäessä on noudatettava luottamuksellisten tietojen käsittelyssä sellaista huolellisuutta, jota tietojen arkaluontoisuus edellyttää.

Turvallisuus

Ideal Digi Oy ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostitse. Ideal Digi Oy:n tarjoamissa käyttäjän tunnistautumisen vaativissa Verkkopalveluissa käyttöyhteys sekä verkkopalveluissa tapahtuva viestintä ovat SSL-suojattuja.

Ideal Digi Oy lähettää luottamuksellista tietoa asiakkaan ilmoittamaan sähköposti- tai matkapuhelinosoitteeseen vain, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Ideal Digi Oy ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista.

Tiedonsiirto

Käyttäjä vastaa Verkkopalvelujen kautta lähetettyjen tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vastaa myös lähetettyjen virheellisten tietojen käytön seuraamuksista. Ideal Digi Oy voi pyytää käyttäjää uusimaan tietojen lähetyksen.

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy